tel:. 603 625 848, pon-pt od 9 do 18

Praca

GRAFIK WEBDESIGNER

———————————————————————————–

team

OCZEKIWANIA

 • kre­atyw­ność po­par­ta cie­kawym i nie­ba­nal­nym port­fo­lio
 • twór­czość i wy­so­kie po­czu­cie es­te­ty­ki
 • bar­dzo do­bra zna­jo­mość pro­gra­mów z pa­kie­tu Ado­be (Pho­to­shop, Il­lu­stra­tor, In­De­sign)
 • co naj­mniej 3 let­nie do­świad­cze­nie na po­dob­nym sta­no­wi­sku
 • umie­jęt­ność pra­cy pod pre­sją cza­su
 • od­po­wie­dzial­ność i sa­mo­dziel­ność w pra­cy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • pro­jek­to­wa­nie sza­ty gra­ficz­nej stron i skle­pów in­ter­ne­to­wych
 • pro­jek­to­wa­nie iden­ty­fi­ka­cji wi­zu­al­nej
 • two­rze­nie ba­ne­rów re­kla­mo­wych

OFERUJEMY

 • dłu­go­fa­lo­wą współ­pra­cę
 • peł­ną wy­zwań pra­cę w mło­dym i kre­atyw­nym ze­spo­le
 • moż­li­wość pra­cy przy cie­ka­wych pro­jek­tach
 • możliwość re­ali­za­cji wła­snych po­my­słów
 • przy­ja­zną at­mos­fe­rę pra­cy
 • atrak­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie